Privātuma politika

Galvenā » Privātuma politika
 1. PRIVĀTUMA POLITIKĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. SIA SEBO BEAUTY 

1.2. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

1.4. Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

1.7. Klienti – juridiskas vai fiziskas personas, kas ir SIA SEBO BEAUTY pakalpojumu pircēji un lietotāji, tostarp, interneta vietnes www.skin-pro.eu reģistrētie un nereģistrētie lietotāji un pastāvīgie pakalpojumu pircēji.

1.8. Sadarbības partneri – juridiskas vai fiziskas personas, ar kuru starpniecību tiek īstenota pakalpojumu pārdošana, tostarp, ārsti, piegādātāji, un kas neapstrādā SEBO BEAUTY rīcībā esošos Personas datus SIA SEBO BEAUTY uzdevumā.

1.9. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi SIA SEBO BEAUTY Klienti un Sadarbības partneri, un to norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās personas.

1.10. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir SIA SEBO BEAUTY noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par SIA SEBO BEAUTY veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1. fiziskām personām, proti, SIA SEBO BEAUTY Klientiem, Sadarbības partneriem, kā arī trešajām personām, kuras SIA SEBO BEAUTY piedāvāto pakalpojumu pārdošanas vai sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas vai pilnvarotās personas;

2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu.

2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās SIA SEBO BEAUTY sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

2.4. SIA SEBO BEAUTY Personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti:

2.4.1. VDAR;
2.4.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
2.4.3. Komerclikums;
2.4.4. Latvijas Republikas Civillikums;
2.4.5. Likums “Par grāmatvedību”
2.4.6. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
2.4.7. Pievienotās vērtības nodokļa likums;
2.4.8. Reklāmas likums;
2.4.9. Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”;
2.4.10. Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

 1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

3.1. Pārzinis ir SIA SEBO BEAUTY, vienotās reģistrācijas Nr. 40203297723, juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A – 19, Rīga, LV-1050, tālrunis: +37123444401, elektroniskā pasta adrese: info@skin-pro.eu.

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar SIA SEBO BEAUTY veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie SIA SEBO BEAUTY kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos: Vālerija Mironova, tālrunis: +37126233271, elektroniskā pasta adrese: valeria@skin-pro.eu. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas 11.6. apakšpunktu.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. SIA SEBO BEAUTY apstrādā Personas datus, balstoties uz sekojošiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei, lai SIA SEBO BEAUTY sniegtu Klientu pieprasītos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē un tīmekļa vietnē skin-pro.eu, noformētu Klientu veiktos pasūtījumus, veicot pakalpojumu pārdošanas darījumus, sastādītu, noslēgtu un nodrošinātu pienācīgu pārdošanas līgumu ar Klientiem, līgumu ar Sadarbības partneriem pakalpojumu iegādi, piegādi vai citiem pakalpojumiem, izpildi vai grozīšanu pēc līgumu noslēgšanas, kā arī atbilstošu līgumsaistību izbeigšanu;

4.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai SIA SEBO BEAUTY saskaņā ar tai saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi, Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram, izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par preču pārdošanu, piemērotu nodokļu atvieglojumus Klientiem, kam tādi pienākas likumā noteiktajā kārtībā, pieņemtu un apstrādātu Klientu sūdzības par iegādāto pakalpojumu atbilstoši likumā noteiktajam;

4.1.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu, lai SIA SEBO BEAUTY īstenotu tās piedāvāto pakalpojumu izplatīšanu pa Sadarbības partnera pieejamajiem kanāliem. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un lūgt pārtraukt uz piekrišanas pamata sniegto Personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma politikas 11.3. apakšpunktu;

4.1.4. SIA SEBO BEAUTY leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no SIA SEBO BEAUTY un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas SIA SEBO BEAUTY leģitīmās intereses, tajā skaitā:

4.1.4.1. nodrošināt un uzlabot Klienta pieprasītā apkalpošanas servisa gan klātienē, gan tīmekļa vietnē skin-pro.eu kvalitāti;
4.1.4.2. nodrošināt efektīvu produktu, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus SIA SEBO BEAUTY pārvaldības procesus;
4.1.4.3. novērst nepamatotus fiziskās un IT drošības riskus un veikt preventīvos pasākumus;
4.1.4.4. nodrošināt SIA SEBO BEAUTY īpašuma aizsardzību;
4.1.4.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus;
4.1.4.6. novērst krāpniecību un zādzību;
4.1.4.7. īstenot SIA SEBO BEAUTY tiešā mārketinga stratēģijas izpildi, rezultātu analīzi un uzskaiti;
4.1.4.8. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
4.1.4.9. nodrošināt noslēgtā līgumu saistību izpildi;
4.1.4.10. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs SIA SEBO BEAUTY tiesisko interešu aizsardzībai.

4.1.5. Īstenojot SIA SEBO BEAUTY leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas SIA SEBO BEAUTY intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai SIA SEBO BEAUTY komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt saskaņā ar Privātuma politikas 11.1. apakšpunktu.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS

5.1. SIA SEBO BEAUTY rīcībā var atrasties un tikt apstrādāti šādi Datu subjekta Personas dati un cita Datu subjekta sniegtā informācija, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad no tās iespējams tieši vai netieši identificēt Datu subjektu, un tiek izmantoti šādiem nolūkiem:

5.1.1. tīmekļa vietnes skin-pro.eu uzturēšanai, Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un pakalpojumus piedāvājuma izstrādei, pārdošanas līguma noslēgšanai, izpildei vai grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, rēķinu izrakstīšanai, nodokļu atvieglojumu piemērošanai, Klientu datu bāzes uzturēšanai, Klientu sūdzību apstrādei:

5.1.1.1. Klienta vārds;
5.1.1.2. Klienta uzvārds;
5.1.1.3. Klienta privātā vai darba vietas elektroniskā pasta adrese;
5.1.1.4. Klienta privātais vai darba vietas tālruņa numurs;

5.1.2. papildus SIA SEBO BEAUTY var glabāt un apstrādāt tos 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. un 5.1.4. apakšpunktā minētos Personas datus, kas nepieciešami normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tajā skaitā Civillikuma, Komerclikuma vai likuma “Par grāmatvedību”, noteikto prasību izpildei, kā arī SIA SEBO BEAUTY likumīgo interešu aizsardzībai valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE SIA SEBO BEAUTY

6.1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot SIA SEBO BEAUTY saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6.2. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.

6.3. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. SIA SEBO BEAUTY Personas datu glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 10. punktā.

6.4. Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

6.5. SIA SEBO BEAUTY nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.

6.6. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

6.7. Lai nodrošinātu saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, SIA SEBO BEAUTY ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības SIA SEBO BEAUTY uzdevumā. Ja, pildot šos uzdevumus, SIA SEBO BEAUTY pilnvarotās personas apstrādā SIA SEBO BEAUTY rīcībā esošos Datu subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par SIA SEBO BEAUTY rīcībā esošo Personas datu Apstrādātājiem, un SIA SEBO BEAUTY ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.

6.7.1. Gadījumos, kuros SIA SEBO BEAUTY pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan SIA SEBO BEAUTY, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR prasībām, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu SIA SEBO BEAUTY uzdevumā.

 1. SIA SEBO BEAUTY RĪCĪBĀ ESOŠO PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJI

7.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mediafy”, vienotais reģistrācijas Nr. 50203341991, juridiskā adrese: Dzērvju iela 3 – 93, Rīga, LV-1019, sniedz mārketinga pakalpojumus.

7.2. Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem SIA SEBO BEAUTY nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Privātuma politikas 11.6. apakšpunktu.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

8.1. SIA SEBO BEAUTY aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA SEBO BEAUTY saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

8.1.1. nodrošina aizsardzību pret neautorizētu pieeju SIA SEBO BEAUTY IT sistēmās glabātajiem Datu subjekta Personas datiem, izmantojot SSH protokolu ar ģenerētu unikālu paroli;

8.1.2. nodrošina aizsardzību pret neautorizētu pieeju SIA SEBO BEAUTY datu bāzēm un elektroniskajam pastam, izmantojot unikālas ģenerētas paroles;

8.1.3. piešķir tikai darba pienākumiem atbilstošas piekļuves tiesības iekšējo sistēmu izmantošanai ierobežotam SIA SEBO BEAUTY nodarbināto personu lokam;

8.1.4. nodrošina ierobežotu piekļuvi SIA SEBO BEAUTY darba telpām tikai SIA SEBO BEAUTY nodarbinātajiem Datu subjektiem;

8.1.5. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;

8.1.6. SIA SEBO BEAUTY tīmekļa vietne skin-pro.eu savā darbībā izmanto SSL sertifikātu, nodrošinot šifrētu datu pārraidi starp Datu subjektu un serveri, uz kura glabājas SIA SEBO BEAUTY datu bāze vai tīmekļa vietnē sniegtie Datu subjekta Personas dati;

8.1.7. šifrē SIA SEBO BEAUTY tīmekļa vietnes skin-pro.eu lietotāju informāciju, kā arī pierakstīšanās datus, tādējādi novēršot iespējamu datu noplūdes risku starp Datu subjektu un SIA SEBO BEAUTY uzturēto serveri;

8.1.8. regulāri veic atbilstošas drošības pārbaudes pret to, vai nav notikuši apzināti uzbrukumi SIA SEBO BEAUTY uzturētajām datu bāzēm un serveriem, kā arī vai nav notikusi datu noplūde;

8.1.9. SIA SEBO BEAUTY seko līdzi aktualitātēm un IT drošības risinājumu atjauninājumiem, izmantojot jaunākos risinājumus, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku tīmekļa vietnes skin-pro.eu lietotāju profilu uzturēšanu un Datu subjekta datu apstrādi;

8.1.10. SIA SEBO BEAUTY rīcībā esošo īpašo kategoriju Personas datus apstrādā atsevišķi no citiem Personas datiem un piekļuvi tiem nodrošina tikai stingri ierobežotam personu lokam, kas pieņem ar SIA SEBO BEAUTY darbības nodrošināšanu saistītus lēmumus;

8.1.11. nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar SIA SEBO BEAUTY pārvaldībā esošajiem Personas datiem ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;

8.1.12. nodrošina, ka netiek pieļauta nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, bojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, publiskošana vai izpaušana trešajām personām;

8.1.13. nodrošina, ka visa veida papīra formāta dokumenti un konfidenciāla informācija tiek glabāta ierobežotas pieejamības vietā, proti, SIA SEBO BEAUTY birojā esošajā skapī, kam var piekļūt tikai SIA SEBO BEAUTY esošie darbinieki tiešo darba pienākumu veikšanai.

 1. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

9.1. SIA SEBO BEAUTY rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kad:

9.1.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

9.1.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu;

9.1.3. izpaust Personas datus ir SIA SEBO BEAUTY pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām, piemēram, LR Prokuratūrai, pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

9.1.4. SIA SEBO BEAUTY leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi SIA SEBO BEAUTY leģitīmās intereses.

9.2. Nododot Personas datus trešajām personām, SIA SEBO BEAUTY izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI

10.1. SIA SEBO BEAUTY apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:

10.1.1. kamēr noris SIA SEBO BEAUTY piedāvātā pakalpojuma pārdošanas process;

10.1.2. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

10.1.3. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;

10.1.4. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu SIA SEBO BEAUTY vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram, lai SIA SEBO BEAUTY vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs – aizstāvēt savas tiesības;

10.1.5. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats;

10.1.6. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Darba likumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.

10.2. Kad neviens no 10.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, personas dati tiek dzēsti.

10.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības komerctelpās, proti, SIA SEBO BEAUTY birojā esošajā skapī, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, kā arī lai nodrošinātu SIA SEBO BEAUTY leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, potenciālas tiesvedības gadījumā, parādu piedziņu, noilguma periodā, kā arī saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu un Komerclikuma 406. pantu gadījumos, kuros šāda laika termiņa dokumentu glabāšana ir pamatota.

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIEKĻUVE SAVIEM PERSONAS DATIEM

11.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi dati Personas dati ir SIA SEBO BEAUTY pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz SIA SEBO BEAUTY leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl SIA SEBO BEAUTY to spēj tehniski nodrošināt.

11.2. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar SIA SEBO BEAUTY pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

11.3. Datu apstrādes gadījumos, kur tiesiskais pamats ir tikai Datu subjekta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sniegto piekrišanu atsaukt, pārtraucot turpmāko datu apstrādi, kas tikusi veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu. Atsaucot piekrišanu, netiek pārtrauktas apstrādes, kuras tiek īstenotas, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11.4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kuras veiktas, kamēr Datu subjekta piekrišana bijusi spēkā.

11.5. Datu subjekts var atsaukt piekrišanu tādā pašā veidā un formā, kā tā sniegta (rakstveidā elektroniski, u.c.), kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz visu informāciju par piekrišanu, tās būtību, no tās izrietošo Personas datu apstrādi.

11.6. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

11.6.1. uz elektroniskā pasta adresi: info@skin-pro.eu, nosūtot aizpildītu veidlapu par Datu subjekta tiesību īstenošanu, kuru pēc pieprasījuma iespējams saņemt pie SIA SEBO BEAUTY atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos: direktors Vālerija Mironova, tālrunis: +371 26233271, elektroniskā pasta adrese: valeria@skin-pro.eu.

11.7. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11.8. Atbildi SIA SEBO BEAUTY nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad SIA SEBO BEAUTY kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām.

11.9. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu SIA SEBO BEAUTY leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža, kad SIA SEBO BEAUTY kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

11.10. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un SIA SEBO BEAUTY. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie SIA SEBO BEAUTY atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot aizpildītu sūdzības veidlapu, kuru pēc pieprasījuma iespējams saņemt pie SIA SEBO BEAUTY atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 1. CITI NOTEIKUMI

12.1. SIA SEBO BEAUTY pastāvīgi attīsta un uzlabo savu darbību un pilnveido tās piedāvāto pakalpojumu pārdošanas pieredzi Klientiem, kā arī sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.

12.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama SIA SEBO BEAUTY tīmekļa vietnes skin-pro.eu sadaļā “Privātuma politika”. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie SIA SEBO BEAUTY atbildīgās personas Personas datu apstrādes jautājumos.

Nepieciešams padoms?

Aizpildiet veidlapu un mēs ar Jums sazināsimies!

Pieteikties procedūrai